مدیریت پیمان و نظارت

ارائه خدمات مدیریت پیمان و نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

روند همکاری

همراه شما هستیم با افتخار

ارائه خدمات مدیریت پیمان و نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات 

انجام نظارت برای نتیجه موفق بودن پروژه
برنامه ریزی و شروع کار
اعلام مشخصات پروژه
۳
۲
۱